Tuchtklacht

dankbaarNiet dat het nog enige relevantie heeft, maar Wim Dankbaar en zijn medepatiënten gaan ondanks een civiele en een strafrechtelijke uitspraak tegen hem gewoon door met hun dagboekterreur. Nu moet Yehudi Moszkowicz, die Maaike Terpstra vertegenwoordigde in de civiele zaak tegen Dankbaar, het weer ontgelden. Natuurlijk komt complotwausje Andre Vergeer weer aanzetten met een volkomen onleesbare en verwarde tuchtklacht gericht tegen de advocaat van Maaike. Hij wordt onder meer beschuldigd van belangenverstrengeling, valsheid in geschrifte, leugens en karaktermoord.

Maar klopt dat eigenlijk wel, of is er eigenlijk sprake van een waanverhaal bestaande uit loze verdachtmakingen, drogredenaties en aannames die niet alleen lasterlijk en smadelijk zijn, maar ook buitengewoon stompzinnig? Een kloosried.

“Dat mevrouw Terpstra slechts € 25.000 immateriële schadevergoeding zou eisen van de moordenaar van haar dochter, maar willens en wetens het dubbele bedrag van Dankbaar met wie zij jaren achtereen schouder aan schouder heeft gestreden om haar waarheid voor het voetlicht te brengen, is werkelijk te gek voor woorden en kan daarom ook nooit de wens van Terpstra zelf zijn geweest. Alleen al om die reden achten wij het handelen van Moszkowicz zo bijzonder laakbaar, gebaseerd op aperte leugens, verregaande belangenverstrengeling en bewuste karaktermoord van Dankbaar (cum suis) via de rechter en de media.

Moszkowicz vertegenwoordigt Bauke Vaatstra en niet Maaike Terpstra.

“Sterker, zelfs in zijn sommatie van 27 oktober 2013 aan Wim Dankbaar stelt Moszkowicz namens de familie te spreken: “Tot slot wil ik u namens cliënte en haar familie dringend verzoeken deze zaak te late rusten”.

Zeker stelt Moszkowicz dat ook namens de familie, maar dat betekent niet dat hij de rest van de familie in deze zaak vertegenwoordigt. Dat onderscheid maakt hij heel duidelijk in zijn formulering, door zijn cliënte van de rest van de familie te onderscheiden. Overigens wordt de stelling dat Moszkowicz stiekem voor Bauke zou werken sowieso niet aangetoond met het woord “familie”. Later blijkt dan ook dat Bauke zich door een andere adcvocaat dan Moszkowicz laat vertegenwoordigen en er met die “familie” vooral ook de kinderen van Maaike bedoeld worden.

Vervolgens komt Vergeer met allemaal “bewijzen” aanzetten, waaruit zou moeten blijken dat Moszkowicz wel degelijk de familie Vaatstra zou vertegenwoordigen in de Dagboekzaak. Hij laat daarin allemaal tweets en nieuwsberichten zien, die alleen betrekking hebben op een volstrekt andere zaak: de schadeclaim die gelegd werd bij boer Jasper.  In de zaak tegen boer Jasper vertegenwoordigde Moszkowicz de familie en in de zaak tegen Wim Dankbaar om publicatie van het gewraakte dagboek tegen te houden, vertegenwoordigde hij Maaike. De ene zaak toont natuurlijk niets aan over de andere zaak.

Daarna ondermijnt Vergeer nog eens ten overvloede zijn eigen “argumentatie”, door aan te geven dat Bauke een eigen advocaat los van Moszkowicz in de arm heeft genomen. Hij schrijft:

“Bovendien bevreemdt het dat Bauke Vaatstra naderhand een eigen advocaat heeft gezocht, terwijl Moszkowicz dezelfde belangen (schadevergoeding van Jasper Steringa) voor zijn ex-vrouw en kinderen bleef behartigen. Daarover later meer. Het heeft er alle schijn van dat dit in onderling overleg tussen Moszkowicz en Bauke Vaatstra moet zijn geschied. Dit, naar aanleiding van de belangenverstrengeling die op zou treden als Moszkowicz beide echtelieden van het gebrouilleerde, gescheiden, echtpaar zou behartigen.

Inderdaad. Er is dan ook geen enkele sprake van zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling, want die werd heel zorgvuldig vermeden. Dit is natuurlijk alleen maar “bevreemdend” als je uitgaat van de aanname dat Bauke Vaatstra eigenlijk de cliënt van Moszkowicz in de dagboekzaak zou zijn, wat Vergeer geen moment aan wist te tonen of zelfs maar aannemelijk maakte.

Vervalste documenten

“Op basis van het navolgende zullen wij aantonen dat Moszkowicz een aantal documenten moet hebben vervalst om zijn persoonlijke contacten met mevr. Terpstra aannemelijk te maken die er gewoon niet hebben plaatsgevonden. De mailtjes aan – en van – mevr. Dalhuysen zijn dan ook vervalst.

Om dit te “bewijzen”, komt Vergeer met een warrig verhaal aanzetten, dat erop neerkomt dat niet Maaike Terpstra, maar haar dochter Ineke het mailtje gestuurd zou hebben dat Dankbaar haar voortaan met rust moest laten.  Het punt is dus niet de één of andere vervalsing, maar wie de afzender is, ook al is het bericht afkomstig van het email adres van Maaike.  Het is een zeer warrig verhaal, waarin een dame die Maaike vanuit bureau slachtofferhulp ondersteunde verdacht wordt gemaakt, zonder dat duidelijk gemaakt wordt welke emails in welke context “vervalst” zouden zijn. Schijnbaar trad die namens Maaike op en regelde het contact met Moszkowicz, zodat zij enigszins uit de wind gehouden zou worden. Duidelijk is vooral dat de zaak tegen Dankbaar niet onder druk van de familie kán zijn ontstaan, want dat regelde Maaike dus zelf via mevrouw Dalhuysen. Zoveel is duidelijk.

Achter bevindingen

“Sterker, Terpstra heeft het boek van Dankbaar c.s. ná het Kort Geding met graagte gelezen en vertelt eenieder die het horen wil dat zij geheel achter hun bevindingen staat. Aan minimaal vier getuigen heeft zij dit bevestigd na het verschijnen van het boek in mei 2014, te weten aan (1) een vriendin (Ida de V., identiteit bij ons bekend) die zij terloops op straat tegenkwam, aan (2) Klaske Ferwerda die zij eveneens in haar dorp tegenkwam, aan (3) Hans Mauritz, co-auteur en uitgever van het boek, tijdens een langdurig en prettig gesprek op haar camping in het bijzijn van haar zus Sietse Kingma en aan (4) mevr. Akky van der Veer tijdens een telefoongesprek.

Vergeer heeft in de verste verte niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk weten te maken, dat Moszkowicz niet Maaike Terpstra vertegenwoordigde in de zaak tegen Wim Dankbaar. Dat zij zo achter de inhoud van dat boek zou staan wordt helemaal niet aangetoond met deze “getuigen”. Mauritz wordt vooral door Dankbaar zelf neergezet als een volstrekt onbetrouwbare oplichter, Klaske Ferwerda en Akky van der Veer maken al jaren deel uit van het stalkteam van Wim Dankbaar en zijn alleen al daarom te partijdig om zomaar op hun blauwe ogen geloofd te kunnen worden en een anonieme “getuige” telt niet. Allemaal opgeklopte lucht dus. Heel optimistisch schrijft Vergeer niettemin:

“Hiermede is de schijnvertegenwoordiging van Moszkowicz reeds aangetoond, alsmede het feit dat hij niet werkelijk uit naam en op initiatief van zijn cliënte optreedt maar in feite de belangen van Bauke Vaatstra en zijn kinderen behartigt. Belangen, die lijnrecht tegenover die van zijn cliënte Terpstra staan.

Wanneer werd dat dan aangetoond?

Opdrachtbevestiging

“Daarnaast toont Moszkowicz ook geen getekende opdrachtbevestiging van zijn contacten met mevr. Terpstra zélf terwijl zijn kantoor er immers prat op gaat dat er geen enkele opdracht wordt aangenomen zonder deze bevestiging

Bezopen punt, want Moszkowicz heeft de verplichting helemaal niet om die opdrachtbevestiging of volmacht aan Dankbaar of Vergeer te tonen, wat Vergeer zelf ook aangeeft. Of die schriftelijke opdrachtbevestiging in december 2012 of maart 2013 plaatvond is dan ook niet relevant en los daarvan werd die al mondeling gegeven in oktober 2012. Alweer komt Vergeer met allerlei loze en onbewezen beschuldigingen van vervalsing aanzetten, terwijl dat nog niet eens uitmaakt, want zo’n “volmacht” hoeft dus niet overlegd te worden in de rechtbank.

“Uit voorgaande mag de conclusie mag worden getrokken dat het de ‘familie Vaatstra’ (lees Bauke en zijn kinderen) is geweest die niet alleen (financieel en emotioneel) belang had in deze casus maar bovendien ook alle initiatieven heeft ondernomen om Terpstra ‘wilsonbekwaam’ te maken onder emotionele chantage. Nergens wordt de mening van Terpstra zélf gevraagd of gebezigd, anders dan in ónze bovenstaande verklaringen. Zelfs als mevr. Terpstra daadwerkelijk wilsonbekwaam zou zijn, ontbeert het de ‘familie Vaatstra’ en Moszkowicz aan elk bewijs daarvan. En, in dát geval had Terpstra immers ook nooit zelfstandig kunnen en mogen procederen.

Een vreemde conclusie, want Vergeer liet in zijn warrige verhaal vooral zien dat Bauke Vaatstra zijn eigen advocaat had,  dat het initiatief van Maaike om een zaak tegen Dankbaar te beginnen niet via de familie, maar mw Dalhuysen van Slachtofferhulp verliep, er werd geen moment aangetoond dat Maaike “achter” het boek van Dankbaar zou staan met de opgevoerde partijdige getuigen, een anoniempje en een oplichter en nergens werd de “wilsbekwaamheid” van Maaike Terpstra aan de orde gesteld.

Belanghebbende

In plaats van zich na een civiele en strafrechtelijk uitspraak tegen hem eens achter de oren te krabben over zijn onfrisse rol van amateurspeurder en fulltime stalker, hebben Dankbaar en zijn team van gekkies de brutaliteit zich als “belanghebbende” te postitioneren:

“Zo al niet in het algemeen belang (zie hieronder) is het evident dat wij als klagers wel degelijk persoonlijk en direct belang hebben in deze. Niet alleen financieel, maar zeker ook emotioneel vanwege de bewuste pogingen tot karaktermoord door Moszkowicz in november 2013 en in de latere procedures. Dankbaar c.s. hebben een boek gepubliceerd over de waarheid die mevr. Terpstra hen in al die jaren mondeling zowel als schriftelijk heeft aangereikt/gedeeld en die Terpstra en wij bewezen achten, waaruit het financiële belang alleen al blijkt. Dat Dankbaar volgens Moszkowicz geen belanghebbende zou zijn, is eigenlijk te gek om serieus op in te gaan. Dankbaar is nota bene een directe procespartij in de (onrechtmatige) procedures en vorderingen. Dankbaar, die bovendien rechtstreeks benadeeld en geschaad is, materiëel en immateriëel, door het handelen en de aperte leugens van Moszkowicz en de personen (de familie Vaatstra) die hij werkelijk vertegenwoordigde.

Er ligt geen enkele veroordeling wegens “karaktermoord” tegen Moszkowicz, maar wel een civiele en strafrechtelijke veroordeling wegens publicatie van het dagboek van Maaike Terpstra. De standpunten van Moszkowicz werden dus voor het grootste gedeelte overgenomen. Dan kan je niet spreken van “karaktermoord”, maar van feiten omtrent het gedrag van Dankbaar, die natuurlijk niet voor niets naar een psychiater werd doorverwezen door de strafrechter. Feit blijft ook dat je geen belanghebbende in een moordzaak bent, alleen maar omdat je er een obsessie mee hebt.

Nabestaanden, dat zijn weer wel belanghebbenden.

10 thoughts on “Tuchtklacht

 1. Kennelijk ligt de focus op allerhande vergezochte bijzaken, waarbij er, en passant, ook nog een ooit een meisje vermoord is. Waar is de totaalanalyse, van voor de moord, tijdens en na de moord? Waarom maakte de buitengewoon felle Bauke geen gebruik van zijn spreekrecht? Aan zijn assertieve kwaliteiten, en uitgesproken meningen kan het niet liggen.

  • en zelfs die vergezochte bijzaken zijn eigenlijk een compleet drogverhaal dat niemand zal overtuigen.

 2. Afleiding van de hoofdzaak, is het eerste wat in mij opkomt. Ik heb mij overigens nooit online verdiept in fietsen en bebloede t-shirts, hooguit eenmalig wat tips gegeven over het algemeen gebruik van een specifieke aansteker. Een klinische eindanalyse(op de muur desnoods) door een frisse nieuwkomer lijkt mij nu gewenst, komt het hele circus in beeld.

 3. @Jeroen
  Deze uitstekende (Zen) bijdrage van jou, zou voor Dankbaar bingo moeten afroepen, let maar op. Juridisch haarkloven kost namelijk bakken met geld en zeeën van tijd.

 4. Zo’n twee weken geleden is het 16 jaar geleden dat de zestienjarige Marianne werd vermoord in de nacht na Koninginnedag. Voor de familie waren het dus weer zware dagen. Ze is er nu net zo lang niet meer als dat ze oud is geworden.

  Met Klaske heb ik op de website van journalist Klomp een keer contact gehad, ik zag dat Vergeer en Dankbaar haar hier ook in betrekken. Die vrouw leek mij toen al aardig stuk door alles en uiterst beïnvloedbaar door al haar emoties.

  De timing van alles en het spelletje om de aandacht van een paar zogenaamde plotters door beide heren Mauritz en Dankbaar (die ook gekenmerkt worden door letterlijk het laatste woord te willen hebben want zeer eigenwijs), is treurig.

  Op Barra las ik de opmerking in de laatste zin over Jasper: mij lijkt het dat Jasper zelf wel kan/mag bepalen wie hij wel en niet wil ontvangen, en daar kunnen de heren dus niet terecht. Punt.

  Los van het gegeven hoe het juridisch werkt, al met al is deze “klacht” wederom een ziekelijke en trieste actie van een paar boze figuren die zich miskend voelen en perse hun gelijk willen.

  • Wat Jeroen al opschreef bij Barra:
   “Het bizarste vond ik nog wel hoe Wim en zijn stalkteam zichzelf als “belanghebbenden” in de zaak Vaatstra zien. eigenlijk vinden ze zichzelf belangrijker en meer betrokken dan de nabestaanden. Ik kots erop.”

 5. Ja die baksteen naar Hans J Mauritz zijn hersens heeft niet veel geholpen. Niet dat in die bolle kop veel zit, maar omdat er niet zoveel zit moet de familie Vaatstra lijden.

 6. Dankbaar is volledig van het padje. Zelfs een deel van zijn vaste reaguurders wordt kritisch. Is natuurlijk alleen maar aan te moedigen.

  Dat filmpje van het zgn Adema / Vos verhoor is lachwekkend.
  – Dankbaar post een youtube van ruim drie minuten (wat hem betreft het belangrijkste materiaal);
  – Dankbaar zegt dat ie zelf de eerste 18 minuten heeft (wil ie in een later stadium nog wel eens posten);
  – Ene Gerrit de Boer heeft de complete opname. en ook Mauritz beschikt hier over ? (beetje onduidelijk).

  Kortom: Het eerste boek (in co-creatie met Mauritz) werd opgehangen aan granietharde niet-bestaande kluisverklaringen.
  Dit tweede boek wordt mede opgehangen aan een vage opname van een verhoor wat helemaal niets bewijst. Het zal me ook niets verbazen als de rest van de opname de “belangrijkste drie minuten” flink nuanceert..

  Trouwens….., waarom heeft Dankbaar nu al niet de complete opname? Wordt hem als hoofd-clan iets onthouden door zijn medestanders? Net als met de kluisverklaringen die ie zelf ook nooit van te voren heeft kunnen inzien.???

  • Dankbaar: Wat mij betreft is het gekonkel tussen Adema en Wiersma om de camera stil te zetten als er een beetje verhaal uitkomt, het explosiefste van de hele opname. Wat er verder op de opname staat is voor mij niet eens relevant.

   Hahaha
   Nee, natuurlijk is de rest van de opname niet relevant. Want stel je voor dat de rest van de opname wel eens tot een conclusie zou kunnen leiden die niet past in je fantasie verhaaltjes en wilde speculaties, die steevast volkomen onterecht als ‘feiten’ worden gepresenteerd.
   Zie hier waarheidsvinding ‘according to the fantastic world of the great Dankbaar’.

   Het haalt het niveau van goed bedoeld amateurisme niet eens. Maar Dankbaar draaft in het middelpunt van zijn eigen universum volledig losgezongen van de werkelijkheid gewoon vrolijk door. Dankbaar voor de spiegel: “ík ben niet gek. Ik ben Peter R. de Vries en de grootste superduperspeurder van de hele wereld…”

Reacties zijn gesloten.