De valse aangifte van Martin Vrijland

qliphot

Het is evident dat Martin Vrijland niet meer zo populair is in plotterland, sinds hij zijn beste vrienden en strijdkameraden een mes in de rug stak. Het zal om die reden zijn, dat ik via een anonieme tipgever de volledige aangifte van hem tegen een groep mensen waaronder mijzelf ontving, die hij -kijkend naar de metadata in het document-  al op 24 mei vorig jaar indiende. Omdat er al zo’n lange tijd verstreken is en ik verder niets vernam over een eventuele vervolging, ga ik ervan uit dat die niet ingesteld zal worden tegen mij of anderen in deze aangifte. Please bear with me. Het is een stomvervelend document van 22 bladzijden, maar verdient het wel degelijk om puntsgewijs weerlegd te worden. Het is een opeenstapeling van leugens, laster, smaad, cherrypicking en uit de context gerukte feitjes. Het leest vooral als een cover-up  van de misdrijven die hijzelf pleegde, waarvan vorig jaar door een vijftal partijen aangifte werd gedaan, voor hijzelf zijn defensieve aangifte indiende. In wezen is het een misdrijf in zichzelf, omdat het hier een valse aangifte betreft.

Volgens martin is er sprake van een overtreding van artikel 261 uit het wetboek van strafrecht. Hij schreef in zijn aangifte:

Op grond van artikel 261 Wetboek van Strafrecht is het verboden om iemands naam te belasteren met het uiteindelijke doel om daar ruchtbaarheid aan te geven en hem/haar bewust schade toe te brengen.

Het is evenzeer verboden (ook op weblogs op internet) om een ‘campagne’ te voeren met de kennelijke bedoeling om slechts schade toe te brengen aan iemands eer en goede naam, zonder hoor en wederhoor en in strijd met de feiten. Laat staan zonder bewijs, onderbouwde  argumentatie en/of zonder (zich te beroepen  op) een algemeen belang.

Hier schiet hij al direct de fout in, want het was niet de bedoeling van mensen die over hem schreven  om hem schade toe te brengen, maar om zich tegen zijn agressie, leugens, laster en smaad te verweren. Hij stelt dat er sprake was van een “campagne”, terwijl hij vooral het deksel op de neus kreeg als gevolg van zijn eigen misdadige gedrag en de polemiek kreeg die hijzelf opriep. Evenmin weet hij aan te tonen dat stellingen die over hem betrokken werden in strijd waren met de feiten en op alle gepubliceerde punten werd er in ieder geval door mij wederhoor toegepast. Dit betekent dat ik minimaal twee bronnen raadpleegde voor ik tot publicatie van feiten over Vrijland overging. Overigens beroepen ik en anderen ons wel degelijk op het algemeen belang, want dat is absoluut gediend bij de ontmaskering van een prominent blogger die er een gewoonte van maakt de nabestaanden van overleden kinderen met heimelijke gemaakte opnamen te chanteren, homoseksuelen discrimineert en zich er zelfs over vermaakt als er eentje mishandeld werd, om maar een paar puntjes te noemen.

Vrijland vervolgt met een lijstje van “betrokkenen”, tegen wie de aangifte zich zou richten:

Betrokken personen Website Schuilnamen
Daniëlle Berkenfeld reactie op disputax.blogspot.nl
Jeroen Hoogeweij troebelwater.nl/
Carla XXX swapichou.wordpress.com/ Swapichou/Xaar/Xara
Zifra Zoutendijk Ziva
Andrea van der Woude
Onbekende eigenaar barracudanls.blogspot.nl/
Onbekende eigenaar nieuwsbreker.wordpress.com
Onbekende eigenaar mevrverschurenmaes.wordpress.com/

Niet alleen is dit een volstrekt onjuiste weergave van feiten waarin hij de verkeerde personen aan verkeerde websites koppelt, normale reacties op sites als “strafbare feiten” benoemt en willekeurige namen met willekeurige schuilnamen verbindt zonder enige onderbouwing, het is in zichzelf een overtreding van artikel 261 uit het wetboek van strafrecht: Daniëlle, de voormalige woordvoerder van de moeder van Anass, pleegde geen strafbaar feit met het stellen van een vraag, Carla was nooit eigenaar van Swapichou, Sifra Zoutendijk, een willekeurig persoon die de pech had op de Facebook vriendenlijst van de moeder en woordvoerster van Anass te staan, heeft werkelijk niets met wat dan ook te maken; het is pure onzin. Vrijland heeft helemaal geen aanleiding om deze mensen aan zijn aanklacht te koppelen, het is volkomen uit de lucht gegrepen. Smaad en laster dus. Hij vervolgt:

Ik kan bewijzen, dan wel zeer aannemelijk maken, dat de gewraakte informatie over mijn echte naam en mijn achtergrond afkomstig is van Zohra Merzouk uit Wassenaar (de moeder van Anass Aouragh) in samenspanning met haar vriendin Daniëlle Berkenfeld. Zo laat onderstaande schermafdruk van de webpagina Disputax (voor link hierboven) dit duidelijk zien.

Dat Berkenfeld op enig moment contact zocht met Disputax omdat ze de chantage van Vrijland walgelijk vond, is natuurlijk niet verboden. Het toont daarnaast allerminst aan dat dit contact ook tot stand kwam, laat staan dat tijdens dat veronderstelde contact de echte naam van Vrijland gedeeld zou zijn. Pure speculatie dus. Daarnaast is het niet verboden om de naam van iemand met derden te delen.

De smaad en laster bestaat vooral uit het volgende. In november 2012 begon ik een website onder een pseudoniem genaamd: Martin Vrijland. De keuze voor een pseudoniem lag in het feit dat ik er vooral voor wilde zorgen dat wanneer ik dingen mocht schrijven waar mensen het niet mee eens zouden zijn, ze mij eventueel aan zouden kunnen spreken op mijn teksten inhoudelijk. Dit zou dan niet mijn naam bezoedelen. Het belangrijkste doel daarbij was vooral mijn achternaam  te beschermen, zodat ik mijn familie en mijn dochter buiten schot zou houden. Vooraf had ik wel het vermoeden dat ik controversiële onderwerpen aan zou snijden.

Vrijland vindt het “smaad en laster”, dat zijn werkelijke naam bekend werd op het internet. Dit slaat natuurlijk nergens op, want laster is het zeggen van dingen waarvan je weet dat ze niet waar zijn en smaad is het beledigen van iemand. Zoals Vrijland zelf erkent is Martijn Alberda -de naam die uiteindelijk boven kwam drijven- juist en is het noemen van iemands werkelijke naam per definitie niet smadelijk. Dat zou wel het geval geweest zijn, als er bijvoorbeeld gecommuniceerd was dat zijn echte naam “Lulletje Rozenwater”  zou zijn geweest. Als dit zijn voornaamste grief is, faalt zijn betoog. Het is nou eenmaal geen “karaktermoord” om te zeggen hoe iemand echt heet.

De betreffende websites hebben dit aangegrepen en zijn daadwerkelijk mijn echte naam gaan publiceren. Zij kunnen zich daarin niet beroepen op een aanmerkelijk belang, omdat alleen maar is gebleken dat zij slechts 1 doel hebben en dat is: mijn naam bezoedelen. Als argument hiervoor zullen zij wellicht in hun verdediging aan proberen te rijken dat ik de naam van Zohra Merzouk (de moeder van Anass Aouragh) bezoedeld zou hebben.

Het noemen van iemands naam is geen laster en ook geen smaad, zoals we al vaststelden; daarnaast was de voornaamste motivatie om Vrijland’s naam publiekelijk te maken zelfverdediging. Dat het in Zohra’s geval mogelijk om zelfverdediging gaat, blijkt al uit het feit dat hij heimelijk en zonder haar toestemming gemaakte video opnamen online plaatste, waarmee hij haar chanteerde. Er moest een kort geding aan te pas komen om deze opnamen van het internet verwijderd te krijgen. Ook in mijn geval kan zelfverdediging beargumenteerd worden, want hij pleegde zonder enige aanleiding smaad en laster tegen mij en mijn zoontje op zijn site en schond doelbewust mijn zakelijke belangen. Hierop kom ik later nog terug.

Hij vervolgt met het noemen van een aantal redenen dat zijn naam bekend zou zijn gemaakt, waarin hij de feiten op een selectieve en leugenachtige wijze weergeeft:

Als reden voor de aanval van de Bloggers wordt gegeven dat ik Jeroen Hoogeweij zwart gemaakt zou hebben. Ik was echter door de genoemde blogs – en dan met name Disputax – bij de poot genomen aangaande een vervalst zogenaamd gelekt politie document. Ik heb toe gegeven dat ik in deze valstrik ben getrapt en heb daarover het volgende geplaatst:

We hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met de internet terroristengroep en grappenmaker georganiseerd rondom Jeroen Hoogeweij die vrijwel zeker ook achter Barracuda.blogspot.nl,  swapichou.wordpress.com en disputax.blogspot.nl zit. Is hij de gene die dit soort blogs vanuit zijn IT bedrijf Yaron Producties in Schiedam beheert?

Tijd voor een gesprekje aan de Lorenzlaan 53a te Schiedam. Jeroen zijn facebook verdient wat mij betreft ook een bezoekje: facebook.com/jeroen.hoogeweij en zijn gmailadres is: jhoogeweij@gmail.com. “Jeroen, je zult natuurlijk ontkennen dat jij hier achter zit, maar bij deze: bedankt voor je grap over het hoofd van een overleden kind! Jij en je vriendjes met jullie ziekelijke blogs wrijven nu in jullie handen van geluk. Jeroen, je mag trots zijn op jezelf jongen!“

Natuurlijk zal Jeroen ontkennen dat hij achter deze blogs zit. Wat een triest geval.

Allereerst stelde hij zonder enige aanleiding of bewijs, dat ik die grap met hem uitgehaald zou hebben. Dat is dus wel smaad en laster, want dat was een onjuiste veronderstelling waarin hij -ondanks mijn ontkenning-  bleef volharden. Ik had niets met die grap van doen. Daarnaast spreekt er ook een bedreiging uit, want hij zet mensen ertoe aan om bij mij langs te komen. In de reacties onder dit stukje werden ik en mijn zoontje vervolgens bedreigd en beledigd en verschenen er reacties onder dit artikel, die duidelijk maakten dat er mensen bij mij in de buurt woonden, die op de hoogte waren van allerlei privé zaken en me bedreigden. Hiervoor is Vrijland, als eigenaar van zijn blog, uiteindelijk aansprakelijk te stellen. Overigens laat hij beledigingen aan het adres van mijn zoontje tot op de dag van vandaag gewoon op zijn site staan. Zo staat er te lezen:

Buiten dat is dit een zeer selectieve weergave van wat hij schreef, waarvan de volledige tekst nog in het internet archief terug te vinden is. Zo liet hij de opmerkingen naar aanleiding van mijn expliciete ontkenning achterwege, waarin hij onder meer schreef:

Jeroen – die alle betrokkenheid natuurlijk stelselmatig ontkent – heeft zijn bedrijf in 2012 op moeten heffen. Dus waar Jeroen er prat op gaat dat ik een uitkeringstrekker ben en meent mijn ware identiteit te hebben achterhaald, blijkt hij zelf niet al te succesvol met zijn onderneming te zijn geweest (zie hieronder).

Daarbij plaatste hij een KvK uittreksel van mijn bedrijfje en een WHOIS van mijn bedrijfswebsite, www.yaronproducties.nl. Ook is het volstrekt onjuist dat mijn bedrijfje “opgeheven” zou zijn, want het bestaat nog steeds. Hij pleegde hier dus niet alleen laster en smaad, maar deed ook een zeer grove inbreuk op mijn privacy en probeerde doelbewust mijn zakelijk belang te beschadigen. De selectieve weergave van het artikel in zijn aangifte laat daarnaast ook zien dat het hier een valse aangifte betreft, wat in zichzelf een strafbaar feit is. Doelbewust hield hij deze feiten achterwege, zodat het niet al te evident was dat ik mijzelf, mijn bedrijfje en mijn zoontje alleen maar verdedigde in mijn reacties op hem. Als er sprake is van zelfverdediging, kan er nooit meer gesproken worden van laster of smaad.

Hij vermoedde nog een tweede reden:

De tweede reden is vermoedelijk dat Jeroen zich aangevallen voelde door de personen die reageerden op mijn site. Maar in deze comments is hij echter nooit aangevallen of bedreigd, maar werd door derden iets over hem geschreven. Zie hieronder.

Hierin word ik in een doorzichtige “vragende vorm” (die eigenlijk stellend is) van de bizarste zaken beschuldigd en ernstig bedreigd: zo zou ik een jongen mishandeld hebben (geen sprake van) en wordt er gesteld dat mijn huis ontruimd zou zijn. Ook word ik uitgemaakt voor “teringlijer” en moet ik er schijnbaar rekening mee houden een “donker steegje ingeduwd te worden”. In de context van alle reacties een ernstige bedreiging, want uit de eerder genoemde en ook andere reacties kwam naar voren dat iemand die zeer dicht bij me in de buurt woont meereageerde. Deze context weegt natuurlijk zwaarder dan de manier waarop deze lasterlijkheden, smadelijkheden en bedreigingen geformuleerd werden. Vrijland probeert de verantwoordelijkheid voor deze uitspraken bij zijn reageerders te leggen, maar als beheerder en moderator van zijn blog is hijzelf natuurlijk primair verantwoordelijk voor de reacties.

Overigens is zijn weergave van de bedreigingen en beledigingen aan mijn adres wederom zeer onvolledig te noemen. Zo stond er onder meer ook te lezen:

Anti deVriesmaffia zegt:
12 april 2013 om 05:39

ik hoop dat ik ooit met twee op één cel kom met jeroentje.
Lijkt me de mooiste 5 minuten van mn leven.

Anti deVriesmaffia zegt:
12 april 2013 om 06:43

maar waarom heeft ”tyfusrat Jeroen” zijn bedrog bekend gemaakt ?
Als hij niets had gezegd zou Martin steeds verder misleid kunnen worden.
Waarom moest hij zijn misleiding bekend maken?
Ergens klopt er iets niet.

En dan stelt hij heel leugenachtig:

Bovenstaande berichten in de reacties op mijn blog heb ik wellicht in de hectiek van de drukte en vele reacties doorgelaten, maar kunnen niet in mijn schoenen geschoven worden. Ik heb ze zelf niet geschreven.

Schijnbaar lukte het hem wel om een bizarre aangifte van 22 kantjes in te dienen, maar niet om zijn blog normaal te modereren.  Dan kan je je niet meer verbergen achter “hectiek en drukte”. Daarnaast is hij natuurlijk wel aansprakelijk voor alles wat er op zijn blog gepubliceerd wordt, zoals ik al eerder stelde.

Hierna probeert Vrijland nog te achterhalen wie zijn naam uiteindelijk noemde, maar dat lijkt me niet relevant, want hierboven toonde ik al aan dat het noemen van zijn naam geen smaad of laster is en er daarnaast een algemeen/ publiek belang gediend werd bij het noemen daarvan. Niet alleen omdat hij een bekende blogger is, maar ook omdat zijn identiteit achterhaald moest worden, wanwege aanhoudende smaad, laster en bedreigingen tegen volstrekt willekeurige mensen. Het achterhalen van zijn naam was simpelweg geen onrechtmatige daad, maar volstrekt legitiem in het licht van zijn misdadige gedrag. Daarna probeert hij het feit dat veel mensen op zoek waren naar feiten over zijn persoon te criminaliseren, maar ook dat slaat natuurijk nergens op. Schijnbaar wilden veel mensen weten met wat voor figuur ze eigenlijk van doen hadden. So what? dat enkele feit maakt het natuurlijk nog geen criminele samenspanning. Het laat eerder de “outrage” zien die Vrijland’s gedrag veroorzaakte.

Vrijland vervolgt met de “inhoudelijkheid” van de (in zijn beleving) smaadaanvallen. Er was alleen geen sprake van smaad, maar legitieme zelfverdediging en feitenonderzoek ingegeven door een publiek belang, waarin consequent hoor en wederhoor werd toegepast, in de zin dat er altijd meer dan één bron gevonden werd voor dit feitenrelaas. Zo schrijft hij:

Om te beginnen beweert men contact te hebben met een ex genaamd Andrea. Deze Andrea van der Woude uit Goutum (Friesland) komt met een verhaal over een weekendje naar Berlijn. Daaruit probeert zij er duidelijk blijk van te geven dat zij wil dat ik weet dat de informatie van haar afkomstig is. Dat de verhalen steeds inhoudelijk verdraaid worden en alleen maar een slecht beeld van mij moeten neerzetten, dat weet ik zelf gelukkig. Echter doet dat niet ter zake. Het gaat er namelijk om, dat – of het nu wel of niet waar is – duidelijk bedoelt is om een slecht beeld van mij neer te zetten.

Uit dit weekendje Berlijn (waarvan hij nu zelf ook onderkent dat dit plaatsgevonden heeft) kwam naar voren dat hij fraude pleegde met de creditcard van zijn baas en dat zijn vriendin zomaar achtergelaten werd bij een homo ontmoetingsplaats langs de kant van de snelweg, wat natuurlijk een ernstige vorm van (geestelijke) mishandeling is. Overigens bleek uit contact met andere exen van hem, dat hij zich ook geregeld bezondigde aan fysieke mishandeling. Langzaamaan ontstond het beeld dat Martin vrijland een gevaarlijke psychopaat is, wat natuurlijk een impact heeft op de waarde(loosheid) van zijn teksten. hierin rust vanzelfsprekend het publieke belang van dit overigens zorgvuldig uitgevoerde feitenonderzoek. Voor alle duidelijkheid werden deze feiten weergegeven in een interactieve tijdlijn.

Vervolgens noemt hij nog een aantal bedreigingen aan zijn adres, die te vinden zouden zijn op de website van “Nieuwsbreker’. Hiervan distantieer ik me in ieder geval, er was ook geen enkele sprake van samenwerking met deze nogal labiele blogger.

Vrijland vervolgt met het beschuldigen van zijn ex-vriendin als de source of all evil. Wat in zichzelf al smadelijk is, want alle door haar gedeelde feiten werden gedubbelcheckt voor ze gecommuniceerd werden en veel he says, she says verhalen werden weggelaten, hoewel er weinig twijfel bestaat over het waarheidsgehalte daarvan. Hij schrijft:

Men geeft er duidelijk blijk van contact te hebben gekregen met een ex-vriendin genaamd Andrea van der Woude. Andrea is aantoonbaar de bron van verdraaide verhalen over mij die in haar voordeel uitpakken en mij zwart maken. Het bewijs dat Andrea informatie heeft verstrekt aan deze website wordt niet alleen geleverd door wat er online staat, maar tevens kan mijn huidige vriendin dit getuigen, omdat zij ook met mijn huidige vriendin contact heeft gezocht.

Zoals eerder gesteld werden er meerdere bronnen geraadpleegd om verhalen die we van exen (zeker niet alleen de genoemde Andrea) vernamen te verifiëren. Daarnaast is het van belang om te melden dat de vriendin die hij nu opvoert inmiddels zijn ex-vriendin is, die het van Vrijland ontstane beeld evengoed wist te bevestigen (ik druk me zachtjes uit). Ik wens hem dan ook veel succes met die “getuigenis”. Daarnaast moet, wellicht ten overvloede, nog eens benadrukt worden dat het delen van levenservaringen niet hetzelfde is als het plegen van een strafbaar feit. Andrea treft kortom geen enkele blaam.

Kort samengevat:

Het vermelden van Vrijland’s naam kan gezien worden als daad van zelfverdediging, diende een publiek belang en is per definitie geen smaad, noch laster. Als er gecommuniceerd zou zijn dat zijn naam bijvoorbeeld “Lulletje Rozenwater” was, had dit wellicht anders gelegen. Wel is het zo dat hij een valse aangifte pleegde, waarin hij stukken tekst bewust wegliet om een verkeerd beeld van zijn eigen misdadige gedrag te creëren en liet hij meer dan eens in nota bene zijn eigen aangifte zien zelf de pleger van smaad en laster te zijn. Wij zien onze mogelijke vervolging dan ook met vertrouwen en voorpret tegemoet.

 

68 thoughts on “De valse aangifte van Martin Vrijland

 1. Jeetje, wat een pantoffelheld, een echte kerel.
  Het enige wat hij exposed is zichzelf.
  Hij weet de definitie niet eens van wat een echte man is, degene die dit soort streken uithaalt is een nobody, a zero. nergens gewenst.
  Bovendien heeft hij een klein clubje van andere uiterst gefrustreerde types om zich heen, zag vandaag nog deze:
  Myra:
  5 april, 2014 op 11:12

  Met alles wat we meemaken, al die gestoorde hersenspinsels, aanzet tot hetzes, verraders en oplichters spant Martin Vrijland de kroon en lijken andere schatjes te zijn. Met intimi speculeren we erop los. Ik geloof namelijk niet dat enig controlled opposition zo een malloot zou inzetten. Volgens mij is het gebeurt in Utrecht. Niemand had interesse in Censuurland ook al vond hij toen al dat hij G-d was. Vitaliteiten maakte een filmpje en vroeg op beeld welgemeend wie hij was. Na een verhaaltje voor de camera vroeg
  Vitaliteiten: heb je ook een blog ofzo? Denk dat daarmee zijn ego 9 gekrenkt is, haha. Hij gebruikt Micha nu, heel uifgekookt, om zichzelf te profileren. Bb3csij Oldenkamp, die weigerde mijn wederhoor te geven, heeft hij willens en wetens, leugens verteld over de rug van mijn gehandicapte dochter. Deze man moet echt gestopt worden. Hopelijk heeft Rubenstein of Poot nog tijd over om hem juridisch aan te pakken. Het ergste is dat niemand kan reageren, behalve zijn rechterhand, de volksidioot Anti de Vries Maffia.

  Beantwoorden

  stond bij Bou zoals jullie zien vandaag, ik had een stukje eruit al in een andere reactie gezet.

  Nu, ik denk dat er wel meer rechter, of misschien in dit context toepasselijker, linkerhandjes zijn van doorgeslagen types uit de directe omgeving van Martin die niks liever doen als andere mensen terroriseren.Ben het voor de verandering met Myra eens en je zou willen dat we idd gewoon Martins internetdraadje konden doorknippen, is ook beter voor hemzelf.
  Ik lees hierboven maar ik denk ook dat de problemen met de dag groter worden voor Martin.

  • Ik las net dat martijn alberda zich druk maakt over het belastingeld dat naar een evt schadeclaim voor poot gaat. Hij heeft natuurlijk wel gelijk, want het is natuurlijk ook een schande dat de belastingbetaler weer voor de corruptie van de overheid moet opdraaien! Over al het belastinggeld dat onterecht in zijn eigen zakken verdwijnt, horen we hem nu natuurlijk even niet. Ik hoop dat zijn begeleider hem voor straf extra veel dozen gaat laten vouwen in een sociale werkplaats o.i.d.. Echt heel triest dit! Je kan er van zeggen wat je wil, maar Poot heeft tenminste nog iets gedaan voor al die bergen gratis belastinggeld.

   Om een of andere reden moet ik hier aan denken. Pas maar op hier, straks krijgen jullie de internetpolitie ook nog achter jullie aan!

   Op de vondst van die geocaching spot vlak naast de vindplaats van Annas na, heb ik hem verder eigenlijk nooit iets interessants zien doen en hem verder ook niet echt gevolgd. Nadat ik die video heb gezien waarin martijn de moeder van Annas onder druk probeerde te zetten, was ik eigenlijk wel klaar met hem. Hoewel het huidige gedoe met Kat natuurlijk wel een bepaalde amusementswaarde heeft, hoop ik dat iedereen deze koekwaus snel gaat negeren. Kan hij lekker zijn blogje blijven vol kwakken in zijn vrije tijd en hoef ik al die waanzin niet meer voorbij te zien komen. Echt serieus wat een bullshit allemaal, waarom maken mensen zich hier druk over?

   Een ding is zeker het leidt wel lekker af van de zaken die eigenlijk aandacht zouden moeten krijgen!

 2. Ik moet bekennen dat Myra de afgelopen tijd zeer in mijn achting gestegen is, en zeker niet alleen omdat ze nu ook door Martin’s leugens prikt. Stuurde haar al via de site een berichtje daarover, waarin ik ook mijn excuses maakte voor mijn soms keiharde behandeling van haar. Die herhaal ik publiekelijk, in de hoop dat ze doorheeft dat ik het meen, ook al ben ik van de AIVD en de “controlled opposition”, of whatever.

 3. En er zijn inderdaad wat meer gekken, zo werd ik ook nog een hele zondag gebeld door een gekkie.. was niet Don..

 4. Zo. Boem. Dit heldere relaas plus voorgaande linkbom van Ziva maken het plaatje compleet. Een plaatje dat verdomd veel lijkt op de achtergrond hiernaast >>>>

 5. djiezus. de beledigingen aan het adres van mijn zoontje, die bij naam genoemd wordt op zijn site, staan er gewoon nog steeds! Ik werkte het stukje bij, want die had hij dus eerder verwijderd, toen hij net ging doen of hij zich bezorgd maakte over zijn dochters welzijn en hij daarom niet met naam en toenaam genoemd zou mogen worden. Bezopen natuurlijk, want hij mag haar nauwelijks zien, terwijl ik mijn kind gewoon verzorg.

  het kwetste mijn zoon ten diepste om voor “papzak” uitgescholden te worden, terwijl hij zich rotsport en echt zijn best doet om zo weinig mogelijk te snoepen. Heeft hij nog maanden last van gehad.

  Waarbij ik wil aantekenen dat ik hem helemaal niet ‘met junkfood volstop”, behalve op vrijdagavond. Wel is het zo dat ik een liefhebber van de Italiaanse keuken ben en ook volgens mij ex soms wat te zware gerechten maak. Maar dat is bepaald geen junkfood, sta soms drie uur in de keuken voor ons tweetjes. We zijn gek op food porn. Dit is het soort eten dat hij in werkelijkheid voorgeschoteld krijgt:

 6. Inderdaad @Jeroen, du moment dat jij je zoon verdedigde kwamen opeens de verhalen over zijn dochter. Zo rollen spiegelpaleizen als Vrijland. Kaatsen en de bal niet verwachten.

  *smaakpapillen in toom houdt*

  • @geen01

   Hij vindt spruitjes lekkerder dan ik. Serieus, ik vond het ook kindermishandeling, tot hij er zelf om ging zeuren. Deze beter?

   Dan hebben we het over: Manzo di rovato, sformato di ortaggi in teglia en pere martini al vino nero della valle

   Junkfood my ass. Slowfood! Traditionele gerechten!

 7. Ik gaf mijn 2 dochters ooit de keus om een vrijblijvende hap van een aardbei met mosterd in ruil voor een uurtje later opblijven, we lachen er nog steeds om. Mag dat?

 8. Ik vergeet erbij te vertellen dat mijn bloedeigen 2 bitches van dochters de gore Adamasjes van deze wereld geen schijn van kans geven. Jammer van @barra die zich beperkt tot het marginale concept van “De kat op het concept binden” , talent genoeg om verder te gaan.

 9. Ziet er lekker uit dat eten. Die afstandbediening erbij :). Van gezond eten word je niet dik. Van veel eten word je dik. Spruiten zijn heerlijk.

 10. Jammer dat de optie van chanteerbaar zijn onbesproken blijft. De historie van familie Poot als instrumentele inzet , de traditionele chanteerbare posities van belangrijke sleutelfiguren zoals bij justitie, en vergeten, dat het vrij simpel blijft, om een viral in de virtuele wereld te slingeren. Zou het niet gewoon gaan om een simpel opgesloten Turk met te veel tijd om na te denken tijdens het schilderen? Spruitjes zijn lekker, ze stinken wel een beetje.

  • “Zou het niet gewoon gaan om een simpel opgesloten Turk met te veel tijd om na te denken tijdens het schilderen? ”

   kijk de zembla aflevering over het vervalsen van de telefoontaps nog even terug zou ik zeggen. Oh en denk er dan meteen ook even over na, hoe jij het zou vinden als je op basis van zulk bewijs levenslang de bak in gaat. Hartstikke spannend hoor al die complottheorieen, maar volgens mij ligt het echte complot recht onder je neus!

   • De denkfout die je maakt is dat je een algemeen voorbeeld verwart met een specifiek geval, waarvan helemaal niet gezegd is dat het daarop van toepassing is. Je zult toch echt moeten aantonen dat er “getampered” werd met de opnamen van Bayabasin en dat doe je niet op deze manier. Het is vergelijkbaar met de lulkoek over DNA bewijs, die aangehaald werd in de zaak Vaatstra, waarmee het specifieke geval van boer Jasper ook niet weerlegd werd. Analyseer die bandopnamen van Baybasin, toon aan wat er mis mee is, maar dat doe je dus niet op deze manier, luilak.

    • De denkfout die jij maakt, is dat je denkt dat ik lui ben….grappenmaker.

     “Je zult toch echt moeten aantonen dat er “getampered” werd met de opnamen van Bayabasin en dat doe je niet op deze manier. ”

     Volgens mij is dit toch vrij duidelijk en reden om de originele taps een vrij te geven, zodat we er inderdaad nog een keer onafhankelijk naar kunnen kijken. Helaas wil justitie daar niet aan meewerken,.

     • Welnee joh, dat is geen novum. Een novum (dat begrip werd nogal nauw omschreven) moet een specifiek aan de zaak gerelateerd feitje zijn. Dit is een heel algemeen verhaal. zolang van der Plasdat niet heeft, gaat het nooit voor de hoge raad komen. Definitief levenslang heeft die drugsmafioos. Gelukkig maar.

     • Welnee joh, dat is geen novum.

      Hadden we het daar over dan? Ik heb het er over dat je in deze opnames duidelijk kan zien dat er in geknipt is. Het zal me echt aan mijn reet roesten of dat wel of geen novum is.

     • Vind jij dat, of liet een expert zich daarover uit? Heeft het een impact op wat te horen is?

     • Maar jij vindt in je nobele strijd voor drugs dat Baybasin weer zo snel mogelijk heroïne moet kunnen pushen?

     • Nou ja, er laten zich wel degelijk experts uit over de ‘tampering’ van specifieke tap-opnames. En die conclusie’s spreken niet in het voordeel van de authenticiteit van de bewuste opname. Een beetje slap is het bruggetje naar een Amerikaans verhaaltje waar wordt uitgespind dat er een back-door in de Israelische Converse-tap software zit. Ja duhhh??!! Het slappe is natuurlijk dat dit helemaal niets met de authenticiteit van de opname te maken heeft; meeluisteren is iets anders dan manipuleren door te ‘knippen en plakken’ voor de strafdossier-kopieën.

      Uiteraard valt Adele van der Plas de betrouwbaarheid (een deel) van de taps aan. Immers als ze aannemelijk kan maken dat een deel van de bewijsvoering dubieus is, dan maakt ze ‘reasonable doubt’ aannemelijk. En bij twijfel geldt ‘onschuldig’.

      Dat Baybasin gewoon een ordinaire heroin-over lord en moordenaar is die met zijn broers voor niets en niemand terugdeinst doet dan even niet meer ter zake. Maar maakt het ook niet minder waar.

     • @ziva

      Heb je linkjes naar getuigenissen van deskundigen die overtuigend aantonen dat er met de taps van Baybasin getampered werd? Want dan ben ik er ook voor dat die zaak voor de Hoge Raad komt. dat zou een “novum” zijn.

     • Jeroen kijk het filmpje gewoon nog eens!

      Mijn mening over drugs weet je dus dat is geen nieuwtje. Afgelopen week heeft de president van Guatemala voorgesteld om naast wiet ook zwaarder spul te gaan legaliseren. Als dat lukt en overal toegepast gaat worden, staan alle boefjes grotendeels buiten spel en krijgen al die boertjes een keer normaal betaald.

      http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2014/03/legalize-weed-to-battle-cartels.html?spref=fb

      http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/04/04/cannabis-legalisation-gua_n_5090021.html

      Je doet net alsof ik hier alleen maar voor het belang van baybasin en de maffia werk. Beetje dezelfde tactiek als vrijland, maar dat gaat mooi niet werken. JDTV was trouwens al lang actief bezig met deze zaken, voordat chipshol zich hier mee ging bemoeien. Daar werk ik dus ook niet voor en ik heb nog nooit een cent ontvangen van een van die partijen. Ik heb gehoord dat baybasin in de gevangenis veiliger is dan buiten. Wat dat betreft weet ik niet of hij daadwerkelijk zo blij zal zijn als hij vrij komt. Baybasin is naast voormalig heroinedealer ook nog een klokkenluider over drugssmokkel door de turkse overheid. Wat dat betreft zou het voor sommige mensen erg fijn zijn als hij niet meer kan spreken. Er zijn blijkbaar mensen die erg graag van hem af willen.

      In de zembla is duidelijk te zien hoe de zin “to make him call” omgetoverd is in “to make him cold” Volgens mij ben je slim genoeg om deze info tot je te nemen. Als je dit ook nog recht gaat proberen te lullen ben je echt hopeloos verloren en ga ik me toch weer afvragen hoeveel jij betaald krijgt per maand om dit soort bullshit te verspreiden. Als dit baybasin kan overkomen kan jij morgen ook op deze manier aan de beurt zijn. En nee dit is geen uitzondering. Bij JDTV volgen we nu al 3 verhalen van mensen die op deze manier onterecht worden aangepakt.

      In mijn eigen zaak heb ik ook ervaren hoe justitie de boel bewust loopt te verdraaien en bewust bewijs achter houdt, zodat de leugens in stand kunnen blijven. Ik moet zelfs verplicht mijn DNA afstaan omdat ik iets gefilmd heb, waardoor ik straks in meerdere landen in een database van criminelen terecht kom. Het is gewoon smerig en walgelijk! Ondertussen gaan de echte grote dealers gewoon ongestoord door met het vernietigen van mensenlevens.

      Anti complotdenkers….pfffff

      ….Denk eens na man!

     • Pffff anti complotdenkers….Eigenlijk zegt die term alles al!

      “Zelfs als hij schuldig is, betekent “reasonable doubt” vrijspraak. Ik heb het ook liever niet hoor, zo’n drug overlord op vrije voeten, maar zo werkt het.”

      Dus dat ja!

      Ik werk niet voor drugshandelaren,de overheid, chipshol of baybasin. Hun belangen zijn niet de mijne. Ik heb nog nooit een cent van ze gehad. Je kan me wel weg blijven zetten als iemand die opkomt voor zielige heroïnehandelaren, maar dan heb je nog steeds niet door waar het hier over gaat en eerlijk gezegd schat ik je daar te slim voor in. Wat mij betreft maken we die hele handel vandaag nog stuk door het te legaliseren, krijgen al die boertjes ook eens normaal betaald. In uruguay en guatemale weten ze gelukkig wel hoe het hoort!

      http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/04/04/cannabis-legalisation-gua_n_5090021.html

      Bij JDTV volg ik nu al drie verhalen van mensen waarvan hun leven op basis van vervalste taps totaal vernield zijn. Ook in mijn eigen zaak is het duidelijk dat justitie bewust ontlastend bewijs achter houdt om me als een crimineel weg te kunnen blijven zetten. Ze hebben het zelfs geflikt om me te dwingen om mijn DNA af te staan, waardoor ik in een Europese database van zware criminelen terecht kom. Afgelopen week ben ik hier nog voor gewaarschuwd door een politiebron. Ze moesten me eigenlijk direct meenemen, maar vonden het zelf ook een beetje vreemd dat ik deze oproep heb gehad terwijl ik nog niet eens echt veroordeeld ben. Gelukkig konden deze mannen wel zelfstandig nadenken!

      Baybasin was naast heroinehandelaar ook klokkenluider over deze handel door de turkse overheid. Er zijn wat dat betreft heel wat mensen die hem graag het zwijgen zouden opleggen. Wat dat betreft is hij in de gevangenis waarschijnlijk veiliger dan daar buiten. Ondertussen gaat de echte grote handel gewoon ongestoord door.

      ….Denk eens na man!

    • @Jeroen. Nee, niet bij de hand. Ik volg de zaak van die Baybasin niet zo. Van mij mag hij lekker blijven zitten waar hij zit.

     Maar er zijn wel degelijk expert reports over deze taps. Volgens mij in ieder geval van een Nederlands bedrijf (staat volgens mij zelfs in de Brandpunt docu), en er is volgens mij ook een analyse van een Israelische expert die zegt dat er mee getampered is. Daarnaast is er een boek van Ton Derksen die al die 6000 taps heeft geanalyseerd en daar niet bepaald gelukkig van werd.

     Het wantrouwen mbt de tap-bewijzen is dus niet alleen een spinsel van de Baybassinnetjes. Heldere niet verkreukelde personen hebben er ook vraagtekens bijgesteld.

     Maar nogmaals. Een gemanipuleerde tap betekent niet per definitie dat Baybasin ook onschuldig is. Het betekent alleen maar dat er een juridische grond is om aan zijn schuld te twijfelen.

     • Zelfs als hij schuldig is, betekent “reasonable doubt” vrijspraak. Ik heb het ook liever niet hoor, zo’n drug overlord op vrije voeten, maar zo werkt het.

 11. Dorpsgekkies met alcoholistische Nieuwsbrekertjes als figuratieve inzet om een opgesloten geslepen criminele Turk te machineren. Poldereren en gedogen, tot we dood neervallen.

 12. Wat spruitjes betreft: ooit speelde ik in een kindervoorstelling waarin de vraag werd gesteld wie er van die groente hield. Ongeveer 20 procent bleek het lekker te vinden.
  In die groep bevonden zich de leukste kinderen en – voor ons ietwat belangrijker – de mooiste juffen. #spruitjesgate

 13. Hahaha,
  Op het internet staat ergens een foto van mij, vol op het podium, met een palmboomhoedje op mijn kop, tijdens een uitje met mijn kinderen aan :”Het land van ooit” ! Jezus wat een lol was het daarna met “Pannenconcert”.

 14. Sp(r)uitjespolitiek om het even, eten, dak boven de kop voor ieder mens, werk… veel windmolens, zonnenpanelen, aardwarmte, electrisch vervoer, thats the way to go. Met groot respect voor onze oer Hollandse Grootste wetenschapper en stervende Wubbo Ockels!

 15. De ellende in Laren als inspiratie voor “Het KLOL mediaoffensief” ? Dieptepunt van het laagste punt van informatie aller tijden!!

 16. Wubbo, ja. Groot mensch. Evenals een in dit land onderschatte maar in België op handen gedragen muzikant/dichter, Thé Lau:

  “”Pinkpop, waar The Scene opmerkelijk genoeg nooit eerder stond, wordt een van mijn laatste hoogtepunten. We spelen op dezelfde dag als The Rolling Stones. Fantastisch! Ik ben blij dat ik nog een paar keer op het podium kan staan om afscheid te nemen van het publiek. Ongetwijfeld zal het emotioneel worden. Zeker dat finale optreden, met m’n allerlaatste applaus. De laatste noten van mijn laatste lied. Ik moet er nog even niet aan denken.”

  Ik ook niet.

  • deze is ook grappig op de site van Martin:

   MineurF / April 6, 2014
   Swapichou, Barracuda, Disputax zijn kabbala/tarot wannabees , die zich niet realiseren dat je pas aan die leer kan beginnen op je 42e.
   Ze spelen het chaos spel, maar dat komt hard bij je terug.
   Er is maar een geschikte kaart voor hun dat is de fool!
   Micha is volledig in paniek dat zie je aan zijn laatste bericht.
   Gretha Muller doet een laatste poging, om in het Duits de meningen bij te sturen.

   Was jij al niet 42 Jeroen, ik ook in de zomer, dus dan mogen we kaartjes leggen.. We zijn onze tijd vooruit 🙂

   • De feitelijk leeftijd om de Kabbalah te mogen bestuderen is overigens 40.

    Helaas was ik al veel eerder verpest. Op mijn 23e zat ik al op het Rembrandtplein kaartjes te leggen voor mensen, ter aanvulling van mijn magere basisbeurs en gaf daarna veel tarotcursussen, onder meer in “Mystique” en “Ega Wen”, allebei in Rotterdam.

    enniewee:

    A true name is a name of a thing or being that expresses, or is somehow identical with, its true nature. The notion that language, or some specific sacred language, refers to things by their true names has been central to philosophical and grammatical study as well as various traditions of magic, religious invocation and mysticism (mantras) since antiquity.

 17. Toepen deed ik al toen ik 14 was. In de tijd van de zur regen, en Nostradamus. Tegenwoordig zijn het de chemtrails en is het iemand die zich Micha Kat laat noemen, weetjewelweetjeniet….

    • Zojuist klaar met het lezen van de 77 pagina tellende technische analyse. Stukje oerhollands technisch vakmanschap, met dank aan de toenmalig kersverse geprivatiseerde PTT. Voormalig schrijver van gebruiksaanwijzingen @Ruud kan hiermee een puntje zuigen aan zijn duffe taalalarmeringen(contaminatie is namelijk ook besmettingsgevaar). Blijf allen bij je leest, zou ik zeggen.

     • @Jeroen
      Ja dat kan ik, met dezelfde slagen om de arm als de onderzoekers. Overigens gaat een digitale conversie van een geluidsbestand altijd ten koste van authenticiteit en de dynamiek van de originele analoge opname. Heeft niks met manipulatie te maken, zou mr. van der Plas dat ook begrijpen?

    • @JDTV

     Ik ga later vandaag nog in op je reacties. Probeer de technische verslagen ook nog even te begrijpen (met de hulp van de technisch begaafdere @geen), want als er gefukt werd met die tapverslagen ben ik het misschien wel meer met je eens dan je denkt.

     • Ik zou eerst het vonnis lezen, om te kijken of er correlatie bestaat met de gevonden technische grijze gebieden, en de bewijslast. Scheelt een hoop werk, en voorkomt de veelvoorkomende media vervuiling van meta-data en meta-informatie. Leken, tante Truus en technofoben maken die denkfout aan de lopende band.

 18. Pingback: De wurgspelletjes van Martin Vrijland | Swap I. Chou

Reacties zijn gesloten.